Sunds områdefornyelse

OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS

SUNDS – byen ved søen

Områdefornyelsen handler på sigt om at få en smukkere by, med mere liv i hovedgaden – og med pladsen ved søen som byens nye centrum for enden af hovedgaden, synlig og tilgængelig for alle – hver for sig eller i fællesskab.

Her ved udgangen af 2015 gør arbejdsgrupperne sammen med Herning Kommune status.

Se nyhedsbrevet herunder.

Af tekniske grunde kan vi ikke bringe billederne, med brevet ligger i papirform på biblioteket.

O M RÅ D E F O R N Y E L S E  I  S U N D S                       H E R N I N G  K O M M U N E

nyhedsbrev no. 1                                                                          december 2015         

Velkommen til det første nyhedsbrev om områdefornyelsen i Sunds. Det nye år giver en glimrende anledning til at gøre status og fortælle om de forskellige projekter og indsatser, der er godt i gang.

Alle projekter og initiativer gennemføres i et samarbejde mellem Sunds Borgerforening, ned-satte arbejdsgrupper og Herning Kommune og med forskellige temaer som overskrifter:

TEMAER for indsatsområderne

TEMA 1 – PROJEKT SMUK HOVEDGADE – byforskønnelse og trafiksikkerhed

TEMA 2 – NYT LIV I BYEN – den langsigtede lokale indsats

TEMA 3 – GENERATIONERNE I SUNDS – det gode hverdagsliv for alle

TEMA 4 – BYEN VED SØEN – nyt mødested i byen: den nye bypark ved søen

Projekt SMUK Hovedgade – på vej i 2016
Forandringerne i hovedgaden begynder fra tidligt forår 2016. Der er bestilt 8 nye store kummer, der opsættes efter aftale og beplantes så tidligt på foråret som muligt.

Herefter fortsætter forandringerne ved at selve lystmasterne på strækningen fra søen til Torvet (i krydset Teglgårdsvej/Nøddevej) udskiftes til lavere – og gadens karakter skifter fra en trafikgade til ´handelsgade´ for både gående og cyklende.

Udskiftning til lavere master på den øvrige strækning frem til Skivevej overvejes grundigt, men besluttes først, når der er et mere endeligt overblik over økonomien.

Forsyningen planlægger renovering af rør og ledninger. Mange af planerne for omlægning og nyindretning af hovedgaden er derfor udskudt 4-5 år (efter afslutning af områdefornyelsen), så vi kan koordinere arbejderne og undgå at grave hovedgaden op – igen! DOG omlægges pladsen ved SuperBrugsen og Fakta, som det fremgår nedenfor – og der placeres og markeres synlige p-felter på hele strækningen

Støtte til bygningsarven – og smukkere bygninger, bl.a. på hovedgaden
Ejere af ejendomme, andels- og ejerboliger kunne i foråret 2015 søge om støtte til privat renovering/bygningsfornyelse af deres boliger – og Herning Kommune ville især prioritere ejendomme på hovedgaden. Der blev annonceret og afholdt åbent informationsmøde allerede i januar 2015. Der var dog meget få, der søgte. Ansøgningsfristen er udløbet, men tjek alligevel Herning Kommunes hjemmeside om byfornyelse – eller kontakt kommunes planlægger direkte, hvis du fortsat er interesseret.

Generationernes HUS – ´del af det gode hverdagsliv´
Arbejdsgruppen (under Borgerforeningen) har ydet en stor indsats for at finde og skabe et FÆLLES HUS FOR ALLE ALDRE, gerne SYNLIGT og CENTRALT, så det kunne blive et naturligt midtpunkt og mødested i hverdagen. De begyndte processen med at invitere de forskellige interessegrupper, foreninger med mange flere til fællesmøder for at afklare: behov, ideer og ressourcer. Der er fortsat afsat midler til projektet – og gruppen forhandler fortsat lige så ihærdigt. Det gælder om at finde ´stedet´, så man langt mere konkret kan bygge videre på drømmene og planerne. Kontakt Henrik Sørensen fra Borgerforeningen, hvis du vil vide mere eller være med. Gruppen melder ud, når der er endeligt nyt!

NY BYPARK ved Søen
Med stor velvilje og fleksibilitet har flere foreninger, især FDF, Roklubben og Borgerforeningen samarbejdet om nye løsninger på alt fra nyt skur til opbevaring til drift, ny indretning af arealer, så planerne der går i gang i foråret 2016 er et FÆLLES PROJEKT.

Forinden har der frem til december 2015 været arbejdet på myndighedsgodkendelser og/eller dispensationer fra miljø-, søbred-, kirkefredninger m.v. Legepladsen er godkendt som det sidste skridt i processen og den endelige samlede bygge/anlægstilladelse er nu udstedt december 2015.

Anlægsarbejderne omfatter op-rydning i buskadser, tilpasset ny beplantning og nye stiforløb hen-over alle de kommunale arealer. Det danner sammen en NY BY-PARK, som kan ses fra hovedgaden og måske derfra byde på et glimt af søen.

Dagplejemødre m.fl. har arbejdet for en ny og anderledes legeplads – del af det ´gode hverdagsliv´. Områdefornyelsen har søgt og modtaget kr. 200.000 fra Grøn Ordning til bl.a. indretning af legeplads og parkinventar, bænke m.m. Og så er det lykkedes at få tilladelse til den udsigtsplatform ved søbredden, der er ønsket af rigtig mange – og indrettet så den er tilgængelig for alle, også fra plejecentret.

Ny bro og bålplads er der også blevet plads til – og det håber alle bliver prikken over í ´et i hverdagslivet – og på aftenturen til søen.

Forinden er der ryddet op ved søbredden af siv og den grøde, der bliver ved med at sprede sig!

LEG og IDRÆT på tværs – mellem Multicenter og Sunds Skole
Samarbejdet mellem Multicenter, Sunds Skole og kommunen kom i gang i foråret 2015. Det begyndte meget konkret med en diskussion af alle de mere overordnede problemer: det voksende parkeringsbehov såvel til hverdag som ved de store festlige lejligheder og stævner; et ´kaos´ hver morgen med forældre i bil, der hastigt afleverer børn; cykler foran skolen m.m.

Hverdagen omkring institutionerne overskyggede selve hovedidéen: ny indretning af Idrætsvej med fx trafikzone med gadeidræt for de unge på tværs af center og skole (se foto).

Så der blev fulgt op med en workshop, hvor alle parter gjorde rede for deres fremtidsplaner – og hvor Herning Kommunes vej-, trafik- og driftsfolk deltog aktivt med konkrete forslag.

Den overordnede og langsigtede fælles plan er ved at tage form. Den kræver betydeligt flere midler og der arbejdes på lang sigt, men den sikrer, at Multicentrets planlagte investeringer

i 2016 samt områdefornyelsens midler i hvert fald bruges strategisk og koordineret og at vores første skridt ikke spænder ben for hinanden.

Shelters i Troldeskoven
FDF i Sunds har tilbudt som frivillig arbejdskraft med deres gruppe at opføre de 2 shelters i Troldeskoven over vinter og sommer 2016. Shelters er for alle og FDF håber de kan tages i brug fra efteråret.

Følgegruppen består af skiftende repræsentanter for projekter undervejs: Henrik Sørensen (formand for Borgerforeningen), Per Nielsen (fmd. f. Roklubben), Camilla Bøgelund Bech, Morten Sørensen, Kirsten Bang, Jakob Holmsgaard, Margit Ørndrup, Finn Mølgård, Knud-Erik Hansen og Palle Madsbjerg.

Er du/I blevet nysgerrige efter at have læst Nyhedsbrevet, så se de lokale samt kommunale hjemmesider eller spørg direkte hos de nævnte personer:

Formand Henrik Sørensen, Borgerforeningen, tlf. 2727 7640, hso@businessdanmark.dk

Konsulent, arkitekt Christel Ebsen, CEByfornyelse, tlf. 2462 6028, ce@cebyfornyelse.dk

Planlægger Lisbet Ørbæk Abildtrup, Planafdelingen, Herning Kommune, tlf. 9628 8504 beklr@herning.dk

Nyhedsbrevet er lavet i f b m Områdefornyelsen i Sunds 2014-2019 ved PLAN afdelingen, der træffes på Rådhuset i Herning Kommune. Nyhedsbrevet udsendes til Følgegruppen for Områdefornyelsen med repræsentation af fx Borgerforeningen, Ældreklubben, Roklubben, Spejderne med flere samt til Ministeriet for Udlændinge, Indvandrere og Boliger (UIBM), der støtter områdefornyelsen. Alle er velkomne til at videresende det. Du kan også læse det på biblioteket, på pleje- og i multicentrene m.v.

Her slutter nyhedsbrevet, teksten nedenfor er forhistorien.

OM PROGRAM FOR OMRÅDEFORNYELSEN I SUNDS

Arbejdet med PROGRAMMET gik i gang i januar 2014. Herning Kommune og borgerforeningen har nedsat temagrupper for hvert indsats- eller projektområde som ´rådgivere´ for kommune og konsulenter. Temaerne er:

1. TEMA Nyt liv i byen, der handler om genbrug af de tomme butikker, boliger og erhvervsgrunde, bag hovedgaden såvel som omkring Hollingholtvej/Genvejen

2. TEMA ´Projekt SMUK by´, der handler om forskønnelse og trafiksikring af hovedgaden med ny belægning, beplantning og belysning på udvalgte steder, nyt torv som mødested – og gerne markering byen ved indkørslerne fra nord og syd. Og støtte til private ejere til istandsættelse af husene!

3. TEMA Generationerne i Sunds, om det at være UNG i Sunds og fx behov for bedre indretning af arealer mellem Multicenter og Sunds Skole, GAMMEL i Sunds, hvordan går det – Nye gode idéer? Barn og børnefamilier i Sunds – om behov for legepladser og gå på opdagelse? Tilflyttere – hvad siger I?

4. TEMA Byen ved søen, der handler om at synliggøre byens kvaliteter – og især søen, både for dagens borgere og besøgende, ved fx at indrette de kommunale arealer til fælles rekreativt ophold, trappe- og broadgang med meget mere, der kan bruges både sommer og vinter.

Pr. juli 2013 er det lykkedes for Herning Kommune og Borgerforeningen i fællesskab at få støtte til byfornyelse – såkaldt områdefornyelse – i Sunds. Ministeriet for by, bolig og landdistrikter (MBBL) og Herning Kommune bidrager til et samlet et budget på ca. 3,75 mio. kr. til at gennemføre områdefornyelsen for.

Fra efteråret 2013 ligger Strukturplanen som samlet vision for Fremtidens Sunds. I foråret 2014 skal der arbejdes mere konkret med ideerne i ansøgningen om områdefornyelse – og med inspiration fra strukturplanen?

Den 19. marts 2014 var der offentligt statusmøde. Her blev der præsenteret, hvad der indtil nu er sket og hvad der er planen fremover.

Status byfornyelse marts 2014

Senest den 4. april 2014 skal der ligge et PROGRAM klar (med detaljerede beskrivelser, tidsplan og budget) for gennemførelsen af projekterne, der herefter kan indsendes til Ministeriet for by, bolig og landdistrikter (MBBL). Efter forventet endelig bevilling 1. august 2014 kan vi gå i gang efter sommerperioden.

Projekterne gennemføres herefter i et samarbejde med de forskellige aktivitetsgrupper under hovedtemaerne for områdefornyelsen, Borgerforeningen og Herning Kommune over en periode på max. 5 år.

Følg med her på hjemmesiden  og se mulighederne for at deltage i gennemførelsen fra nu som aktiv i en af grupperne. Vi følger op, når programmet er klart og vi har grønt lys.

Har du spørgsmål eller gode idéer, så kontakt SundsPortalen eller medlemmerne af borgerforeningen  på

Henrik Sørensen, formand for Sunds Borgerforening,

hso@businessdanmark.dk , tlf. 30 59 95 47

Lisbet Rørbæk Abildtrup, By Erhverv Kultur, Planafdelingen i Herning Kommune,

beklr@herning.dk , tlf. 9628 85 04

Christel Ebsen, byfornyelseskonsulent, CEByfornyelse i Århus,

ce@cebyfornyelse.dk tlf. 24 62 60 28

Herning kommune har haft møde med Borgerforeningen den 18. september 2014.
Der var støtte til at der laves et NYHEDSBREV, A4 sammenfatning fx hver 3-4 måned, der udsendes til alle grupper samt interesserede + trykkes og lægges ud i Brugsen, Center m.m. samt selvfølgelig også på denne side.

Fremtidige arbejdsgrupper man kan tilmelde sig på hos overfor nævnte:

1.2 Kulturarv: Bygningsfornyelse med Lokalhistorisk Arkiv som “ankerforeninng”..

3.2 Udvikling, NYT møde- og værested: Borgerforeningen er “ankerforening”  med idé f.eks. om at overtage lejemål i Nodea bygningen – med nyt torv foran og åben facade – i såkaldt ansvarligt samarbejde med masser af grupper/foreninger, der hver indtager og definer deres bidrag, ønsker og roller i fællesskabet – socialt så vel som økonomisk.

Også tæt samarbejde med fx Søglimt, der mangler lokaler og især aktiviteter for mænd/værksteder.

Et mere synligt lokalhistorisk arkiv med udstillinger, involvering af UNGE, IT kurser for gamle/unge.  Kunstnere, samarbejde med biblioteket?

Jakob Holmsgaard tager gerne initiativ til første møde med deltagelse af kommune/konsulent til inspiration og afklaring af muligheder. Borgerforeningens Jakob m.fl. laver liste over potentielle interessenter og deltagere i opstartsmøde! Lisbeth Ørbæk kontakter fritid/kultur i forhold til kommunens praksis og støtte – og evt. deltagelse i møde og fremtidig kontaktperson for Borgerforeningen.

Videre beskriver referatet fra mødet:

Temagrupperne 1 og 4 fortsætter uden nye medlemmer umiddelbart, da skitser foreligger og der kun forventes 1 – 2 møder for at følge projektering og afklaring af detaljer.

3.1 Ung i Sunds med aktivitetsområde mellem Skole, Stadion og Multicenter er mere et partnerskabs projekt mellem parterne end en bred arbejdsgruppe. partnerne kan invitere unge og andre ind og deltage. Der laves kommissorium mellem kommune og parterne – og de støttes i ansøgninger af yderligere fonde m.m. det foreslås, at en fra Borgerforeningen deltager i ft interesser som markeder m.m.

TEMA 4 byen ved søen – projekt vil ud over den nedsatte gruppe involvere et koordineringsarbejde med kommune, spejdere, klub, bredejer (tinglysninger, aftaler) samt i øvrigt de nødvendige godkendelser og dispensationer fra natur & Miljø.